VZOR 

 

Posudok o riziku

číslo.........................

 

vypracovaný podľa Nariadenia vlády SR č. 357 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

 

vypracovaný pre organizáciu

 

…...........................................................................

 

Miesto, dátum

 Vypracoval:

  


 
OBSAH

 

1.    Údaje o organizácii

2.    Identifikácia a charakteristika zdrojov hluku

3.    Predvídateľné vystavenie – pracovné činnosti

4.    Frekvencia a  trvanie vystavenia zamestnancov hluku

5.    Výsledky merania a porovnanie vystavenia  zamestnancov s akčnými  a limitnými hodnotami expozície hluku

6.    Metóda merania

7.    Vyhodnotenie zdravotného rizika – zaradenie práce do kategórií

8.    Plán riadenia rizika

 1. Údaje o organizácii
Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
Názov pracoviska:
Zodpovedný vedúci:
Kontakt: (telefón, e-mail)
Osoba zodpovedná za ochranu zdravia pri práci:
Kontakt: (telefón, e-mail)
2. Identifikácia a charakteristika zdrojov hluku 
 • miesto výkonu práce – opis – charakteristika – parametre významné z hľadiska zdravia zamestnancov

 • opis zdrojov hluku (stroje, technológia, materiál)

 • charakter hluku

 • trvanie hluku

 • spôsob vykonávania práce – kedy a ako prichádzajú zamestnanci do kontaktu so zdrojmi hluku

 3. Predvídateľné vystavenie, pracovné činnosti

Profesie vykonávajúce činnosti na sledovanom pracovisku:

 • názov JKZ (+ použ. v podniku) – stručný opis náplne práce - činnosti….......

 •  ..............................

 •  ..............................

 •  ..............................

4. Frekvencia a trvanie vystavenia zamestnancov hluku

Profesia

Frekvencia vystavenia/d;/t; (ne)pravidelnosť

Dĺžka vystavenia
/zmena;/týždeň

     
     
     
 5. Výsledky meraní normalizovanej hladiny hlukovej expozície a porovnanie s akčnými a limitnými hodnotami

Profesia

Akčná hodnota pre skupinu prác
[LAEX, 8h, ]
[dB]

Objektivizovaná
hodnota
[LAEX, 8h]
[dB]

Expozícia s použitím OOPP***
[dB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *** uviesť útlm používaného chrániča sluchu na frekvencii 4000 Hz uvedený v protokole skúšobnej inštitúcie

 • Pri profesiách, ktoré prevyšujú hornú akčnú hodnotu expozície 85 dB odpočítať útlm sluchového chrániča a zistiť, či takto vypočítaná expozícia zamestnancov neprevyšuje limitnú hodnotu 87 dB.

 • Zaradiť profesie do skupiny prác – stanoviť príslušné akčné hodnoty

 • Zistiť, či sú určené akčné hodnoty dodržané

 6. Kategória prác a vyhodnotenie zdravotného  rizika

Profesia

Kategória

 

 

 

 

 

 

 7. Metóda merania

Meranie vykonal ….... č. Osvedčenia.................... Os/ …..... zamestnanec ….................., č. povolenia: Po/  v mesiacoch …..... roku ................ prístrojmi:

 •  ….......................

 •  ….......................

 •  ….......................

 •  ….......................

Meracími prístrojmi boli merané hodnoty:

 • ekvivalentnej hladiny A zvuku

 • vrcholovej hladiny C zvuku

 • tretinooktávová frekvenčná analýza zvuku na meranom mieste

 • vonkajšie klimatické podmienky

Na vyhodnotenie merania bol použitý program ….................Umiestnenie mikrofónu.............................

8. Plán riadenia rizika
 1. Technické opatrenia

 2. Organizačné opatrenia

 • informovanie zamestnancov o výsledkoch meraní expozície hluku

 • informovanie zamestnancov o povahe rizika z expozície nadmernému hluku, o vykonaných opatreniach a o výsledkoch posúdenia zdravotných rizík

 • informovanie zamestnancov o vplyvoch na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov

 • informovanie o bezpečných pracovných postupoch a organizačných opatreniach znižujúcich expozíciu hluku na najnižšiu možnú mieru

 • informovanie o správnom používaní chráničov sluchu,  nácvik a praktické ovládanie  ich používania

 • informovanie zamestnancov o účinkoch na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom ototoxickými látkami v súvislosti s prácou a zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom a vibráciami

 • informovanie zamestnancov o akýchkoľvek  nepriamych vplyvoch  na zdravie a bezpečnosť vyplývajúcich zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom  varovnými akustickými signálmi, alebo inými zvukmi, ktoré je potrebné sledovať, aby sa znížilo riziko nehôd

 • vypracovanie prevádzkového poriadku, jeho umiestenie na dobre viditeľnom a prístupnom mieste ( presné určenie miesta kde bude prístupný )

 • účasť zamestnancov na vstupných a periodických zaškoleniach, vrátane poučenia o rizikách a bezpečných pracovných postupoch a organizačných opatreniach

 • účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach a realizácia ich výsledkov

 • určenie  pracovísk alebo pracovných miest, na ktorých možno predpokladať, že zamestnanci sú exponovaní hluku presahujúcemu horné akčné hodnoty expozície. Tieto sa vymedzia a označia a ak to je technicky možné. prístup sa na ne obmedzí.

3.    OOPP
 • organizácia poskytuje zamestnancom profesií, u ktorých expozícia hluku presahuje dolnú akčnú hodnotu [80 dB(A)] OOPP na ochranu sluchu a to …....................presný názov a veľkosť útlmu v dB na frekvencii 4000 Hz a na frekvencii 2000 Hz, (príloha – technické parametre chráničov)

 • Pri prekročení horných akčných hodnôt [85 dB(A)] zamestnanci musia používať pridelené chrániče sluchu;

 • Vedúci zamestnanci vykonávajú priebežnú kontrolu používania pridelených OOPP a vyvodzujú dôsledky pri nerešpektovaní tohto opatrenia.

4.    Kontrola expozície
 • kto zabezpečuje meranie expozície hluku:

 • pri činnostiach zaradených do

 • 2. kategórie (odporúča sa - jedenkrát za 3 roky), pri akejkoľvek zmene, ktorá môže ovplyvniť mieru expozície (zvýšiť, alebo znížiť) a mieru rizika pre zamestnancov.

 • 3. kategórie (odporúča sa jedenkrát za rok), pri akejkoľvek zmene, ktorá môže ovplyvniť mieru expozície (zvýšiť, alebo znížiť) a mieru rizika pre zamestnancov.

5.    Kontrola zdravotného stavu zamestnancov

sa vykonáva v …..................................

 • vstupné prehliadky: základné vyšetrenie a ďalšie vyšetrenia  podľa  novelizácie Pokynov  MZ SR č. 2 / 1991 Vest. MZ SR 

 • periodické prehliadky: Pri pracovnej činnosti zaradenej do druhej kategórie jedenkrát za 3 roky, pri prácach zaradených do 3. kategórie jedenkrát za rok so zameraním na hluk, vrátane audiometrického vyšetrenia.

 • mimoriadne prehliadky: Ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k vykonávanej práci, alebo ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia, alebo  spôsob a dĺžka expozície

 

 

.......................................................................

Miesto, dátum

 ............................................

Podpis