Ponuka práce

Voľné štátnozamestnanecké miesta sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods.1 zákona
č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom
prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejné správy open.slovensko.sk.

Aktuálna ponuka:

V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výberové konania.

Informácia pre uchádzača o zamestnanie