Oddelenie Preventívneho pracovného lekárstva

 

Vedúca oddelenia: Ing. Darmová Ivana
 

1. Charakteristika oddelenia

2. Vzory žiadostí

    - o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov zariadení do prevádzky a vzory na vydanie záväzných stanovísk
    - o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami
    - potvrdenie o dĺžke odbornej praxe k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami
    - čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami

3. Register odborne spôsobilých osôb

    - Informácie na stránkach ÚVZ SR v Bratislave www.uvzsr.sk
        • register odborne spôsobilých osôb
        • pracovná zdravotná služba
        • odstraňovanie azbestocementových materiálov
    - Informácie na stránkach RÚVZ v Banskej Bystrici www.vzbb.sk
        • register odborne spôsobilých osôb
        • skúšky odbornej spôsobilosti

4. Legislatíva

5. Iné