Vzory žiadostí o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov zariadení do prevádzky a vzory na vydanie záväzných stanovísk

 

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia sa zdržať vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností. Z § 13 citovaného zákona vyplýva, že sú povinní požiadať miestne a vecne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o:

vydanie záväzného stanoviska k:

 

vydanie rozhodnutia k:

 

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby majú povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok a vypracovať posudok o riziku (hluk, chemické faktory, biologické faktory, ...), ak to ustanovujú osobitné predpisy a zároveň podľa § 52 ods. 1 písm. e) citovaného zákona vypracovať prevádzkový poriadok  (hluk, chemické faktory, ...), ak to ustanovuje tento zákon a predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.