Oddelenie Hygieny životného prostredia

Vedúci oddelenia: Mgr. Darina Doletinová
 

1. Náplň činnosti (najmä z hľadiska poskytovaných služieb verejnosti)
 

2. Súvisiace právne predpisy
 

3. Vzory žiadostí (vrátane potrebných príloh)
    • na posudzovanie podľa
§ 13 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 

4. Aktuality (informácie o kvalite pitnej vody u spotrebiteľa a kvalite vody na kúpanie sa počas letnej turistickej sezóny za každý kalendárny týždeň zverejňujú)
    • Monitoring pitnej vody
    • Monitoring vody na kúpanie
(počas letnej turistickej sezóny, ktorá trvá spravidla od 15.06. do 15.09. monitoruje RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom kvalitu vody z Dolno Hodrušského, Vindšachtského, Veľkého Richňavského, Počúvadlianskeho a Veľkého Kolpašského jazera. Uvedené prírodné kúpacie oblasti boli Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2005 z 18.05.2005 vyhlásené za vody vhodné na kúpanie. Kúpacie oblasti sú bez prevádzkovateľov a prebieha tu neorganizovaná rekreácia.)
    • Informačný systém o kvalite vody na kúpanie
    • Internetové profily vôd vhodných na kúpanie:
                                -
Dolno Hodrušské jazero,
                                -
Pocuvadlianske jazero,
                                -
Veľké Kolpašské jazero,
                                -
Veľké Rychňavské jazero,
                                -
Vindšachtské jazero

    Nebezpečné výrobky - RAPEX

    • Iné

5. Prevádzkový poriadok
 

6. Register odborne spôsobilých osôb (pdf)

 

Posledná aktualizácia: 22.06.2022 11:56:42