Priebeh kúpacej sezóny 2017 v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom
v 30. kalendárnom týždni

Umelé kúpaliská

Termálne kúpalisko
Sklené Teplice

Dňa 12.07.2017 bol na kúpalisku vykonaný ŠZD, neboli zistené nedostatky. Dňa 13.07.2017 boli odobraté vzorky vody zo všetkých bazénov, podľa predbežných výsledkov kvalita vody je vyhovujúca. Dňa 26.07.2017 boli odobraté vzorky vody z detského a sedacieho bazéna, výsledky zatiaľ nepoznáme.

Termálne kúpalisko
Katarína Kremnica

Kúpalisko nie je v prevádzke. RÚVZ v Žiari nad Hronom neeviduje žiadosť do prevádzky kúpaliska počas KS 2017.

Plážové kúpalisko
Žiar nad Hronom

Dňa 03.07.2017 bol na kúpalisku vykonaný ŠZD, neboli zistené nedostatky. Kvalita vody zo 04.07.2017 bola vyhovujúca.

Termálne kúpalisko
Vodný raj Vyhne

Dňa 14.07.2017 boli odobraté vzorky vody z bazénov, kvalita vody je vyhovujúca. Dňa 17.07.2017 bol na kúpalisku vykonaný ŠZD, neboli zistené nedostatky.

Hotel Sitno Vyhne

Z veľkého vonkajšieho bazéna bola odobratá vzorka vody aj na ukazovateľ Legionella species dňa 06.07.2017, kvalita vody bola vyhovujúca. Dňa 13.07.2017 boli odobraté vzorky vody z vonkajších bazénov, kvalita vody bola vyhovujúca. Dňa 17.07.2017 bol v prevádzke bazénov vykonaný ŠZD, neboli zistené nedostatky.

Prírodné kúpacie oblasti – vyhlásené oblasti s vodou určenou na kúpanie

okres Žarnovica:

 

Dolno Hodrušské jazero

Jazero je po rekonštrukcii a v súčasnej dobe sa napĺňa vodou. Jazero je mimo prevádzky počas KS 2017.

Uvedená prírodná kúpacia oblasť bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2005 z 18. mája 2005, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody určené pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

okres Banská Štiavnica:

Počúvadlianske jazero,
Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Kolpašské jazero

Kvalita vody vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. až na prekročenie medznej hodnoty v ukazovateli Escherichia coli črevné enterokoky vo Vindšachtskom jazere. Vzorky vôd boli odobraté 18.07.2017.

Dňa 25.07.2017 bola odobratá kontrolná vzorka vody z Vindšachtského jazera v mikrobiologických ukazovateľoch, podľa predbežných výsledkov kvalita vody je vyhovujúca.

Veľké Richnavské jazero je počas KS 2017 mimo prevádzky. Jazero je po rekonštrukcii a v súčasnej dobe sa napĺňa vodou.

Uvedené prírodné kúpacie oblasti boli vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2005 z 18. mája 2005, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody určené pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

 

 

 

 

Ďalšie vodné plochy:

 

Banská Štiavnica – Klinger, Banská Štiavnica – Belianske jazero, Štiavnické Bane - Evičkino jazero, Hodruša – Hámre Kopanice, Nová Baňa – Tajch

Kvalita vody vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. Vzorky vôd boli odobraté 11.07.2017.