Oddelenie hygieny výživy

Vedúca oddelenia: Ing. Aneta Göthová
 

1. charakteristika odboru

2. vzory žiadostí (vrátane potrebných príloh)
    • na posudzovanie podľa § 13 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
    • na preskúšanie odbornej spôsobilosti (informácie p. Beniaková tel." 045/6724967, 6723279)

3. legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín , legislatíva v oblasti kozmetických výrobkov

4. aktuality, správy

5. nebezpečné kozmetické výrobky - hlásenia RAPEX prístupné na www.uvzsr.sk

6. nebezpečné potraviny - hlásenia RASFF prístupné na www.uvzsr.sk

7. nebezpečné materiály a predmety určené na styk s potravinami - hlásenia RASFF prístupné na www.uvzsr.sk