,,Bezpečný návrat domov“ (plagát)

Podľa výsledkov posledného prieskumu ESPAD (Európsky školský prieskum o alkohole a drogách)  z roku 2011, ktorý sa zrealizoval  u študentov vo vekových skupinách 15 – 16 ročných,  Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou prevalenciou fajčenia, nakoľko 39% študentov uviedlo denné fajčenie cigariet. 36% slovenských chlapcov a 20% dievčat uviedlo opitosť jeden a viackrát  počas jedného mesiaca. Desiatky mladých ľudí, ktorí boli v roku 2013 po dopravných nehodách ošetrení alebo hospitalizovaní v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

 

Primárnymi prostrediami, kde si mladý človek vytvára návyky z hľadiska svojho budúceho životného štýlu sú jeho rodina, školské prostredie, rovesnícke skupiny. Veľmi významnú úlohu zohráva aj vplyv médií a vzorov sprostredkovaných mediálnymi cestami. V poslednej dobe ide skôr o negatívne pôsobenie. Možnou cestou, ako tento vplyv kompenzovať je prezentovať výrazné osobnosti, ku ktorým má cieľová skupina pozitívny vzťah na propagáciu takých foriem správania, ktoré zdravie mladých ľudí podporujú, prípadne obmedzujú jeho poškodzovanie. Z toho dôvodu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil projekt zameraný na adolescentov ,,Bezpečný návrat domov“.  Tvárou projektu sa stala speváčka Celeste Buckingham, ktorá pozitívne vplýva svojou hudbou, ale i zdravým štýlom života na slovenskú mládež a ochotne súhlasila podporiť predmetný projekt.

Projekt je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. U tejto vekovej skupiny veľmi často dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných spoločenských akcií v skorých ranných hodinách cez víkendové dni. Projekt sa snaží vytvoriť informačnú kampaň, ktorá by cieľovej skupine pripomínala riziká vyplývajúce z vyššie popísanej situácie.

Cieľom projektu bolo pripraviť zdravotno-osvetový materiál (plagát) ktorý bude  distribuovaný v 2. polroku šk. roku 2013/14 na všetky stredné školy vrátane gymnázií v Slovenskej republike.

 

(Tlačová správa UVZSR)