Diétne stravovanie v školskej jedálni.

Podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskej jedálni môžu podľa  pri dodržaní určitých podmienok a podľa záujmu  rodičov detí  pripravovať diétne jedlá pre deti materských škôl  a žiakov,  ktorých zdravotný stav vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára osobitné stravovanie.

Ide o nasledovné typy diét:

Zriaďovateľ školskej jedálne prehodnotí možnosti podávania diétnych jedál podľa prevádzkových podmienok školskej jedálne, alebo sa podmienky pre podávanie diétnych jedál vytvoria.

Postup:

Rodič alebo zákonný zástupca  dieťaťa, písomne požiada vedúcu ŠJ  o prípravu diétneho jedla a priloží písomné doporučenie ošetrujúceho lekára, kde určí  diétu  podľa stanovenej diagnózy.

Zriaďovateľ školskej jedálne určí minimálny počet diétnych jedál, ktoré bude možné v školskej jedálni pripravovať.

K prevádzkovému poriadku školskej jedálne vypracuje vedúca školskej jedálne dodatok prevádzkového poriadku v ktorom bude uvedený počet a druh pripravovaných diét, popis organizácie práce pri  príprave a  výdaji diétnych jedál. Dodatok prevádzkového poriadku predloží na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Zriaďovateľ školskej jedálne, ktorá nemá vhodné pracovné podmienky pre prípravu diétnych  jedál, umožní   pre žiaka  donášku  hotového jedla  do  školskej   jedálne, v  súlade s §8 odst.3, pism. b, Vyhlášky MZ SR  č. 527 /2007  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

K prevádzkovému poriadku treba vypracovať dodatok prevádzkového poriadku, kde bude uvedený spôsob preberania, skladovanie, ohrev a výdaj hotových jedál. Dodatok vedúca školskej jedálne predloží regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie.

Za zdravotnú nezávadnosť hotového jedla budú zodpovední rodičia.

Podmienky a spôsob zabezpečovania diétneho stravovania stanoví zriaďovateľ prevádzky školskej jedálne podľa jej vlastných prevádzkových možností. Na zabezpečenie diétneho stravovania by mali byť vytvorené v školskej jedálni  vhodné podmienky.

Ministerstvo školstva v spolupráci s metodickým centrom  zabezpečí vzdelávanie vedúcich školských jedální a kuchárok k príprave diétnych jedál v priebehu roka 2009.