Detské pieskoviská

 

     Pri zabezpečovaní  výkonu štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním povinností súvisiacich s prevádzkou pieskovísk, boli v júni  2008, na území mesta Žiar nad Hronom vykonané cielené  odbery vzoriek piesku na vyšetrenie mikrobiálneho a parazitárneho  znečistenia, zo šiestich náhodne vybraných  detských pieskovísk. (Tri pieskoviská v materských školách a tri pieskoviská na detských ihriskách, ktoré boli zriadené v rámci občianskej vybavenosti mesta.)

    Vzorky vyšetrovalo akreditované laboratórium Odboru lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici.

    Podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská – piesok v pieskovisku určenom na hranie detí nesmie  obsahovať žiadne indikátory parazitárneho znečistenia a nesmie prekročiť najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho znečistenia.

    Z celkového počtu odobratých vzoriek piesku zo šiestich pieskovísk, bol zistený výskyt parazitárneho  znečistenia  – identifikovaná bola Toxocara  spp. a vajíčka geohelmintov len v jedinej vzorke piesku. Prevádzkovateľ  s nevyhovujúcim výsledkom piesku zabezpečil jeho úplnú výmenu.

    Pieskoviská je potrebné zakrývať, aby  sa zabránilo kontaminácii piesku fekáliami túlavých psov a mačiek.

    Podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská indikátory mikrobiálneho znečistenia piesku neprekročili najvyššie prípustné množstvo ani v jednom prípade.

 

Prevádzkovateľ je povinný pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou najmenej raz za dva týždne počas sezóny, o čistení a udržiavaní pieskoviska sa musia viesť záznamy, čo je v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.