Charakteristika oddelenia:

 

    Hygiena detí a mládeže je medicínsky vedný odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie psycho-somatický vývoj mládeže, vrátane vysokoškolákov vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a vekových zvláštnostiach vývoja detí a mládeže. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia, prostredia a životného štýlu mladej generácie.

 

Náplň činnosti oddelenia:

Činnosť oddelenia je zameraná najmä na výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach pre deti a mládež.