ZRIADENIE RÚVZ SO SÍDLOM V ŽIARI NAD HRONOM

Dňom 1.1.2004 sa  podľa § 20 zákona NR SR č. 578/12003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova 484/9, Žiar nad Hronom.

Tento úrad sa zriadil na báze Štátneho zdravotného ústavu v Žiari nad Hronom.

Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Ako orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany zdravia v regióne zahŕňajúcom okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Predmetom činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  je zabezpečovanie výkonov spojených s ochranou zdravia v odbore hygieny životného prostredia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, preventívneho pracovného lekárstva, epidemiológie, výchovy k zdraviu a zdravotníckej štatistiky.

Na čele Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je Regionálna hygienička MUDr. Eva Striežová, ktorá je vedúcou služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu verejného zdravotníctva.

Identifikačné číslo RÚVZ: 17336104

Poslanie a predmet činnosti RÚVZ SO SÍDLOM v Žiari nad Hronom

Majetok RÚVZ a jeho správa

Na plnenie úloh má RÚVZ v správe základné prostriedky, zásoby a iný hmotný majetok. Spravuje pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré vznikajú z jeho činnosti

RÚVZ je povinný:

  1. využívať majetok na plnenie plánovaných úloh a nakladať ním v súlade s týmito úlohami

  2. evidovať spravovaný majetok

  3. udržiavať majetok v riadnom stave, dodržiavať právne upravený postup pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom