Profil verejného obstarávateľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (ďalej len „RÚVZ“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou internou smernicou.
Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania RÚVZ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých organizačných útvarov RÚVZ.
RÚVZ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.


KONTAKT:

Názov:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

IČO:

17336104

DIČ

2020533680

Sídlo:

Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom

Štát:

Slovenská republika

Štatutárny zástupca:

MUDr. Eva Striežová – regionálna hygienička

Kontaktné osoby:

Ing. Roberta Tomašovičová

Telefón:

+421 45 678 2011

Email:

htc@ruvzzh.sk