PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

POSTUP RÚVZ PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIU

PODANIE OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

APLIKÁCIA ZÁKONA NR SR Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM NA RÚVZ V ŽIARI NAD HRONOM


PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

Žiadosti sa prijímajú v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod.

045/672 49 67

Generálna tajomníčka RUVZ, Regionálna hygienička
045/67820 11

Vedúci osobného úradu

045/67820 51-54

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
045/67820 21-24

Oddelenie hygieny výživy a predmetov bežného užívania

045/67820 41-43

Oddelenie hygieny detí a mládeže

045/67820 31-33 Oddelenie hygieny životného prostredia
045/67820 16 Oddelenie informatiky a štatistiky
045/67820 61-63 Oddelenie podpory zdravia

045/672 32 79

Oddelenie epidemiológie
Oddelenie prenosných ochorení

045/67820 11

Vedúci úseku HTČ
045/67820 14

Referát práce a miezd

045/67820 12   67820 17 Referát ekonomiky a plánovania


POSTUP RÚVZ PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIU

Každý organizačný útvar RÚVZ:

RÚVZ sprístupňuje informácie aj na internetovej stránke: http://www.ruvzzh.sk


APLIKÁCIA ZÁKONA NR SR Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM NA RÚVZ V ŽIARI NAD HRONOM

Informácie nesprístupnené iným osobám ako osobám oprávneným podľa § 8, zák. č. 211/2000 Z. z.:

  1.  Poznatky získané pri výkone štátneho zdravotného a štátneho potravinového dozoru. 

V zmysle § 55, ods. 3, zák. NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti sú považované za služobné tajomstvo. Na pracovníkov RÚVZ sa vzťahuje povinnosť zachovávať o nich mlčanlivosť.

  1. Skutočnosti súvisiace s prípravou podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánu na ochranu zdravia.

V zmysle § 55, ods. 3, zák. NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti sú považované za služobné tajomstvo. Na pracovníkov RÚVZ sa vzťahuje povinnosť zachovávať o nich mlčanlivosť.

  1. Skutočnosti týkajúce sa ukončeného správneho konania - vydaného rozhodnutia (napr. aké podklady boli potrebné na vydanie rozhodnutia, či bolo rozhodnutie realizované, plnené a pod.)

Povinnou osobou na poskytnutie informácie o ukončenom konaní je príslušný krajský resp. okresný úrad alebo ministerstvo zdravotníctva. Žiadosť o informáciu o ukončenom konaní postúpia pracovníci RÚVZ uvedeným povinným osobám.

  1. Výsledky získané vykonaním platených služieb, ak osoba, ktorá o platenú službu požiadala, na objednávke alebo dohode o cene vyhradila, že výsledky sú považované za obchodné tajomstvo (§ 10, ods. 1, zák. č. 211/2000 Z. z.).

Nesprístupnenie informácie sa vykoná rozhodnutím orgánu na ochranu zdravia (§ 18, zák. NR SR č. 211/2000 Z. z.).

Na základe žiadosti o informáciu sa nevykonávajú štúdie, expertízy, merania, dožiadania. Pracovníci RÚVZ poskytnú len informácie, ktoré má RÚVZ k dispozícii (§ 3, ods. 1, zák. NR SR č. 211/2000 Z. z.).