Ochrana osobných údajov
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len RÚVZ v ZH“) je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“). V súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. V informačných systémoch sú spracúvané osobné údaje automatizovanými alebo čiastočne automatizovanými technickými prostriedkami (informačnými technológiami) a tiež neautomatizovanými prostriedkami (manuálne – v listinnej forme). Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).


RÚVZ v ZH spracováva osobné údaje v nasledovných informačných systémoch:

- choroby z povolania

- ohlasovanie protispoločenskej činnosti

- podnety a podania

- posudková činnosť

- personalistika a mzdy - uchádzači o zamestnanie

- prevencia ochorení a iných porúch zdravia

- prevencia ochorení a iných porúch zdravia-NAPPPA

- priestupky

- register odbornej spôsobilosti

- správa registratúry

- sťažnosti

- súdne spory

- štátny zdravotný dozor

- študentská prax

- zverejňovanie zmlúv

- žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám