Všeobecné informácie
   Organizačná štruktúra
   Kontakty
   Zriadenie RÚVZ
   História RÚVZ
   Informačný zákon
   Tlačivá na stiahnutie
   Verejné obstarávanie
   Zverejňovanie objednávok
   Zverejňovanie faktúr
   Zverejňovanie zmlúv
   Zoznam dlžníkov

Aktuálne informácie
   Aktuality
   Ponuka práce
   Registre odborne spôsobilých osôb

Oddelenia
   Hygiena živ. prostredia
   Hygiena detí a mládeže
   Hygiena výživy
   Prevent. prac. lekárstvo
   Epidemiológia
   Oddelenie výchovy k zdraviu
   Poradňa zdravia
   Hosp. technická činnosť
   Úsek regionálneho hygienika

Legislatíva
   Ochrana osobných údajov
   Zákony a vyhlášky SR
   Právne predpisy EU

Cenníky
   Správne poplatky
   Sprístupnenie informácií
   Cenník výkonov a služieb

Publikácie
   Výročné správy
   Demografia regiónu

Linky
   MZ SR
   NCZISK
   ÚVZSR
   Register ponúkaného majetku štátu
   Centrála evidencia majetku

Dnes je:

Aktuálny čas je: