Správne poplatky
podľa novely zákona MF SR o správnych poplatkoch

platný od 01-06-2017

Vydanie posudku orgánu na ochranu zdravia podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

50,- €

Vyhotovenie duplikátu tohto posudku

10,- €

Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti

30,- €

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

20,- €

Vydanie duplikátu tohto osvedčenia

10,- €

Ďalšie správne poplatky za vydanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, za rozhodnutia alebo záväzné stanoviská v oblasti radiačnej ochrany, ktorých vydávanie je v kompetencii RÚVZ, sú uvedené v položke 150 sadzobníka správnych poplatkov v prílohe zákona č. 286/2012 Z. z. (pdf) - od strany 2026.

Poplatok za vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti sa musí zaplatiť aj v prípade, že žiadateľ pri skúške odbornej spôsobilosti nevyhovel.

 

Možnosti úhrady správneho poplatku

§ 8 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť.

1. V HOTOVOSTI osobne na podateľni  RÚVZ Žiar nad Hronom ( v sume do 300 €)

2. BEZHOTOVOSTNE:

a) Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s. pri podaní žiadosti

b) e-kolkom zakúpeným na kiosku

c) platba  platobnou kartou v sídle RÚVZ Žiar nad Hronom

d) bankovým prevodom

e) poštovou poukážkou

 

Upozornenia k platbe bankovým prevodom a poštovou poukážkou:
Uhradiť správny poplatok bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou je možné až po vystavení platobného predpisu RÚVZ Žiar nad Hronom, nakoľko až vystavením platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje k platbe správneho poplatku (číslo účtu a variabilný symbol).

RÚVZ Žiar nad Hronom vystaví poplatníkovi platobný predpis po podaní žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu (napr. žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, žiadosť o vydanie osvedčenia, žiadosť o vydanie duplikátu, žiadosť o vydanie rozhodnutia, žiadosť o vydanie záväzného stanoviska). V prípade žiadosti odovzdanej na RÚVZ Žiar nad Hronom osobne, bude platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi. V ostaných prípadoch bude vystavený platobný predpis odoslaný poplatníkovi  (RÚVZ Žiar nad Hronom môže poplatníkovi odoslať vystavený platobný predpis aj e-mailom ).

Na vystavenom platobnom predpise je uvedený dátum platnosti. Do tohto dátumu je nutné poplatok uhradiť, inak platobný predpis zaniká. Poplatok uhradený po tomto dátume sa vráti späť na účet poplatníka a správny poplatok bude preto považovaný za neuhradený. Pre zaplatenie poplatku musí byť potom vystavený nový platobný predpis.