CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB

poskytovaných RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiar nad Hronom (ďalej len dodávateľ) poskytuje svoje výkony nad rámec kontrolnej  činnosti fyzickým a právnickým osobám vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 152/1996 Z. z. o potravinách, a to na základe objednávky alebo zmluvy. Štatistický úrad SR zaradil výkony hygienickej služby (hygienický dozor, hygienické vyšetrenia, laboratórna činnosť a pod.) v Jednotnej klasifikácii výkonov do odboru zdravotnícka starostlivosť pod kódom č. 9645.

2. Dodávateľ poskytuje svoje výkony odplatne v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je tvorená vstupnými priamymi a nepriamymi nákladmi bez zisku.

3. Za výkony, ktoré nie sú uvedené v cenníku, ale ich vykonanie je pre komplexné hodnotenie nevyhnutné (osobitne náročné vyšetrenia, zavedenie nového pracovného postupu, štúdium odbornej literatúry, obhliadka vyšetrovaného miesta s prípadným výberom odberových miest a pod.) sa vypočíta sadzba na základe odpracovaného času. Pritom každá začatá 1 hodina práce vysokoškoláka je ohodnotená sumou 10,42 EUR a 1 hodina práce stredoškoláka je ohodnotená sumou 9,51 EUR. Práca laboratórnych pracovníkov (VŠ a SŠ) pri chemických, mikrobiologických a biologických vyšetreniach v laboratóriu je zahrnutá v cene za príslušný laboratórny výkon realizovaný RÚVZ Banská Bystrica.

4. Cenník pre poskytovanie odborných výkonov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom nadobúda platnosť od 1. júna 2017. Zároveň sa ruší platnosť dosiaľ používaného cenníka služieb.

Postup pri vybavovaní objednávky na expertíznu činnosť

 5. Objednávka na expertíznu činnosť /platenú službu/ sa zaeviduje na sekretariáte generálneho tajomníka služobného úradu RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom /ďalej len RÚVZ ZH/ a pridelí sa jej spisové číslo. Generálny tajomník služobného úradu RÚVZ ZH postúpi objednávku na príslušné odborné oddelenie.

6. Na základe zaevidovanej písomnej objednávky poverený pracovník oddelenia vypracuje podklady pre fakturáciu predbežných nákladov  a postúpi finančnej učtárni na vystavenie predfaktúry.

7.  Po úhrade predfaktúry objednávateľom pracovníci odborného oddelenia vykonajú objednanú službu.

8. Príslušné odborné oddelenie skontroluje sumu predfaktúry so skutočnými nákladmi a v prípade vyšších skutočných nákladov  dá pokyn pre finančnú učtáreň na dofakturovanie  služby.

9. Spracované výsledné protokoly, vrátane záverov, príslušné  oddelenie odošle objednávateľovi.

 Všeobecné a spoločné výkony

Položka

Cena

Práca vysokoškolského zamestnanca 10,42 €
Práca stredoškolského zamestnanca 9,51 €
Za čas strávený na ceste v rámci výkonu 4,98 €
Konzultačná činnosť PD 16,60 €
Administratívne spracovanie podkladov a výsledkov 4,98 €
Dopravné náklady: sadzba za 1 ubehnutý km 1,38 €
                            sadzba za státie vozidla - každých začatých 15 minút 0,70 €
Prirážka k celkovej cene za urýchlené spracovanie 50%
Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č.355/2007 Z.z., rozsah 5 hodín,
Cena pre jedného účastníka pri minimálnom počte 10 účastníkov
20,00 €
Výučba zameraná na získanie potrebných praktických zručností pre výkon zdravotníckeho povolania
v špecializačných odboroch
20,00 €/deň/účastník
Výučba zameraná na získanie potrebných praktických zručností študentov VŠ 8,00 €/deň/študent
Medzinárodný certifikát HIV 10,00 €
Odborná príprava k získaniu osvedčenia odbornej spôsobilosti v epidemiologicky závažných činnostiach 30,00 €

Schválila: MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
a generálna tajomníčka služobného úradu
zo dňa 22.9.2021